Pagina 44 - Kopieën - Stichtingchauffeurstoekomst 2016 -2017

Stichting Chauffeurstoekomst
KVK 56199317 - Rechtspersoon
ABNAMRO reknr: NL35ABNA0484876546
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Bijeenkomsten
NOTA DOELSTELLINGEN VOOR DE TOEKOMST VAN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER

Download nota in PDf
NOTA DOELSTELLINGEN VOOR DE TOEKOMST VAN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER

Het allerbelangrijkste voor het uitwerken van de doelstellingen m.b.t. de toekomst is de naleving, handhaving van wetten, maar ook van Europese Verordeningen .
Het is een utopie te bedenken dat deze naleving zal gaan plaatsvinden d.m.v. mankracht , de overheid gaat echt geen budget uittrekken voor meer controle- instanties c.q. ambtenaren.
Hoe deze naleving dan te laten plaatsvinden?

Simpel via de digitale snelweg
De technologie is aanwezig (en wat in de toekomst nog meer mogelijk is ) denk hierbij aan meetpunten in het wegdek , camerasystemen , de zogezegde portalen , digitale tachograaf en naar de nabije toekomst toe wellicht gekoppeld aan een GPS satellietsysteem en combinaties van deze systemen .

Wat zijn de voordelen van een volledig gedigitaliseerd systeem?
Vereenvoudiging van het innen van tolgelden ( Duits systeem , inkomsten ), geen extra mankracht (grote besparing), controle van cabotage- regelgeving , maar ook een reëel beeld van de vervoersstromen m.b.t. gevaarlijke stoffen en een dito risico analyse. Te denken valt ook aan het verzamelen van data waaraan het nu ontbreekt, want controle is er niet en zonder controle geen gegevens en zonder gegevens geen onderzoek mogelijk. Zonder onderzoek geen constateringen en zonder constateringen geen uit te zetten beleid en zonder beleid geen wetgeving .
M.a.w. alleen maar voordelen, de uitgaven zullen spoedig door de inkomsten gedekt worden, denk hierbij maar aan het Duitse toll collect- systeem , de techniek is al alom aanwezig, het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden alleen maar gebruikt te worden .

Het voordeel van bovenstaande is ook dat een level playing field geen utopie meer blijkt te zijn. Alle data komen immers nu wel per direct zichtbaar, waardoor de fraudeurs onmiddellijk zichtbaar worden, een meer transparant systeem.

Personeelsbeleid
Er moet gestreefd worden naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en niet zoals nu, dat het vooral personeel is van 45-plus, daarom moet het herintredende, de zogezegde prevutters, mensen met een pensioengerechtigde leeftijd, met nul urencontracten worden tegengegaan (het financiële voordeel voor de werkgever zou gestort moeten worden in een pot sociaal fonds vervoer o.i.d.). Deze herintreders staan de instroom van vers(jong) bloed in de weg waardoor wij op korte termijn een dubbel probleem krijgen, immers deze herintreders stoppen binnen een x (bv 5 ) aantal jaren en verlaten de sector definitief waardoor er een gigantisch gat valt. De jongeren hebben geen kans gehad zich te ontwikkelen in de sector waardoor er absoluut geen voldoende vervanging is voor de ouderen die de sector verlaten m.a.w. van een evenwichtige leeftijdsopbouw is nu dan ook geen sprake . Dit probleem speelt niet alleen in Nederland maar in heel Europa, het is dan ook niet terecht om te denken dat dit kan worden opgevangen met MOE- land personeel. Dit is een korte termijn oplossing, tevens kan ook de vraag gesteld worden of het wel wenselijk is dat mensen met een hoge leeftijd nog wel beroepsmatig, lange, onregelmatige dagen al dan niet met gevaarlijke stoffen aan het verkeer deelnemen. Zowel in het belang van de veiligheid als in het welzijnsbelang van deze krasse oude heren.

Loon bij ziekte
Dit moet naar een evenredig inkomensniveau getild worden, parallellopende aan het gemiddelde niveau van de afgelopen paar jaar. En niet zoals nu dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen wel of geen arbeidsgerelateerd ziekteverzuim (men zal maar een ernstige ziekte krijgen zoals een tia, kanker, hart of vaatziekte enz. waar men part nog deel aan heeft).

Verblijfskostenvergoeding
Deze behoeft een structurele verhoging daar dit een vergoeding is voor onregelmatige arbeid, het van huis af zijn, voor zijn of haar werk (scheidingsgeld), de kosten van een eventuele overnachting en het beschikbaar zijn van 7 dagen in de week 24 uur per dag. En last but not least deze vergoeding niet meer in verhouding staat voor de gangbare prijzen van maaltijden en andere consumpties in de openbare horeca gelegenheden, dit geldt zowel voor nationale- als internationale chauffeurs.

Cao
Er zal moeten worden gestreefd naar een minimum- cao i.p.v. zoals nu een maximum- cao, daar deze sector zo verweven is met alle sectoren in onze economie met hun specifieke eigenschappen dat hier flexibeler op in moet kunnen worden gespeeld .
Denk hierbij aan een 8- urige werkdag, onregelmatigheid/ploegentoeslagen, de term eigen vervoer met zijn eigen arbeidsvoorwaarden, het inwisselen van  VPL rechten en overstappen naar een andere sector met dito pensioenafspraken. Mensen voelen zich gevangen zitten in de sector, doordat ze hun VPL rechten verspelen indien ze overstappen naar een andere sector.
Er zal zeker naar een modernisering van het geldende cao moeten worden gestreefd daar in verhouding met ander sectoren het cao beroepsgoederenvervoer gezien kan worden als achterhaald.

Er dient een harmonisering TLN/ KNV plaats te vinden, er is geen enkel excuus te bedenken waarom deze twee cao’s naast elkaar bestaan.
Bovenstaande zal ook een positieve invloed hebben op een meer flexibelere arbeidsmarkt waarin de werknemers maar ook zeker de werkgevers hun voordeel bij kunnen hebben.

Scholing
De SOOB- gelden moeten volledig ten goede komen aan de werknemers, die deze gelden ook via een deel van hun bruto inkomen hebben opgebracht en niet alleen aan nieuw in de bedrijfstak instromende arbeidskrachten of aan daadwerkelijke verbeteringen aan de arbeidsomstandigheden in het beroepsgoederenvervoer. Eventuele suggesties hiervoor zijn altijd in overleg bespreekbaar.
Voorts dient er naar gestreefd te worden dat scholing op doordeweekse dagen plaatsvindt.

Zwaar werk
Er dient onderzocht te worden of het beroep van vrachtwagenchauffeur in de categorie zware beroepen thuishoort in vergelijking met ander sectoren is hier niets over geregeld. Zeker gezien het feit dat de meesten de pensioengerechtigde leeftijd niet halen oftewel met specifieke lichamelijke klachten kampen die veelal toe te schrijven zijn aan de arbeidsomstandigheden in de sector. Te denken valt aan gewricht, rug, gehoor- en andere typisch chauffeursgerelateerde klachten.

Ouderenbeleid
Er dient een serieus verantwoord ouderenbeleid gevoerd te worden, zeker daar de levensverwachting in deze sector laag is te noemen in vergelijking met andere sectoren. Dit ouderenbeleid dient ook bekeken te worden in het kader van zwaar werk.

Jongerenbeleid
De sector dient aantrekkelijker te worden voor jongeren, immers als er geen jonge instroom komt sterft deze sector uit wat ook zijn invloed heeft op de diverse premie- afdrachten en opbouw van bv pensioenfonds .

Loonontwikkelingen
Daar er al jaren een zeer gematigd loonontwikkelingsbeleid heeft plaatsgevonden, heeft het ook een groot deel van zijn aantrekkelijkheid verloren. Dit heeft uiteraard ook een negatief effect op de instroom van jongeren, immers er wordt veel van deze mensen gevraagd maar de basislonen zijn in vergelijking met andere sectoren bijzonder laag te noemen.
Het basissalaris dient daarom aangepast te worden naar een dusdanig niveau wat ook recht doet aan de importantie en inzet van het personeel, waardoor ook jongeren het werk in de sector weer aantrekkelijk gaan vinden .


Chauffeurstoekomst.nl
Loek Koenders (vz).

©Document chauffeurstoekomst.nl 17-02-2013

©stichtingchauffeurstoekomst.nl - 2016

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu