Pagina 46 - Kopieën - Kopieën - Stichtingchauffeurstoekomst 2018

Ga naar de inhoud
TOT ZIENS
Archief
GEZOCHT!!!

EX- Chauffeurs die door Moe- land- of andere constructies, bijv. Cyprusroute of Liechtenstein- connectie, hun baan zijn kwijtgeraakt, nu werkloos thuis zitten en gemotiveerd zijn om mee te doen aan deze actie.(nog werkende chauffeurs ook welkom)

Stichting Chauffeurstoekomst.nl is voornemens op korte termijn een korte, snelle actie te gaan voeren van ongeveer een uur met een klein groepje van +/- 25 personen.

De eerste actie is gepland in centraal Nederland op een doordeweekse dag.
Als jij ook vindt dat de CAO moet worden nageleefd, slavernij en uitbuiting niet meer van deze tijd is en dat valse concurrentie bestreden moet worden!

Meldt je dan nu aan op: contact@chauffeurstoekomst.nl
Vermeldt in je mail naam, adres,mobiel tel. nummer en korte beschrijving van jezelf en we nemen z.s.m. contact met je op.

Met strijdbare groet,
Stichting Chauffeurstoekomst.nl


ARGOS
Z
aterdag 13-04-2013 op radio 1 van 12.15 uur t/m 13.00 uur Journalistiek speurwerk naar opmerkelijke achtergronden.
“Liberalisering Europese transport”
14 mei
Europese Actiedag Stop Liberalisering Transportsector
promofilmpje


In sociaal akkoord ruim aandacht voor de sector transport en logistiek

Een eerste indruk van het sociaal akkoord in relatie tot de sector Transport en logistiek. In het sociaal akkoord is extra aandacht voor deze sector aangezien deze sector extra gevoelig is voor ontduiken van regels/arbeidsvoorwaarden. Daarom zo staat er in het sociaal akkoord  is er voor deze sector een op maat gesneden aanpak wenselijk. Waar spreek het sociaal akkoord dan zoal over?

In het sociaal akkoord wordt bijvoorbeeld aangegeven dat het werken met de cyprusroute  of polenconstructie en het werken met schijn zelfstandigen (met name pakketdiensten) krachtig moet worden tegen gegaan.

In het sociaal akkoord staat dat enerzijds er goede wetgeving moet komen zodat onze arbeidsmarkt niet verder wordt ondergraven. Anderzijds moet er ook daadwerkelijk gehandhaafd worden. Dit geven vakbonden al tijden en werkgevers sinds enkele maanden ook aan.  

In het sociaal akkoord staar vervolgens dat het aanpakken van schijnconstructies moet worden aangepakt door samenwerking op europees niveau. aan wat voor concrete maatregelen moet je dan denken?
• zzp'ér die in de werkelijkheid worden behandeld als werknemer moeten ook weer daadwerkelijk werknemer worden.
• In samenwerking met de overheid een voorlichtingscampagne voeren over het
verschil tussen echte en schijnzelfstandigheid.
• Sociale partners vragen het kabinet om een intensivering van de handhavingsinspanningen en om informatie-uitwisseling met andere landen en tussen verschillende

Daarna wordt er gesproken over het tegen gaan van ontduiking van CAO's door:
•Uitbreiding ketenaansprakelijkheid naar (cao-)loon. Dit bevordert naleving en
handhaving.
•de noodzaak om de samenwerking tussen de inspectie SZW en de cao-partijen te verstevigen.
•intensivering van de handhavingsinspanningen van de publieke handhavers absoluut noodzakelijk is om dit probleem te verhelpen. Dat betekent concreet dat de Inspectie SZW zich in samenwerking met relevante cao-partijen zal richten op ondersteuning van handhavingactiviteiten op cao-gebied en dat de capaciteit van de Inspectie daarop moet
worden afgestemd.

Er zijn nog een aantal maatwerkzaken benoemd voor de transport en logistiek:
Verdere liberalisering van de Europese transportmarkt op dit moment ongewenst is en dat de Nederlandse regering dit in het kader van overleg over de cabotagewetgeving gaat betrekken. Er is een eenduidige interpretatie nodig van alle voor de transportsector relevante wet- en regelgeving, waaronder de cabotagewetgeving.
De volgende punten moeten in samenwerking met kabinet/ministerie worden gerealiseerd:
•Om de naleving en handhaving van de specifiek voor de transportsector gelden
wet- en regelgeving te bevorderen, wordt de samenwerking tussen alle
betrokken inspectiediensten, alsmede de Landelijke Eenheid van de Nationale
Politie versterkt.
•Bij de aanpak van schijnzelfstandigheid wordt de werkingssfeer van de Wet
Wegvervoer Goederen (WWG) uitgebreid, waarbij het laadvermogen dat bepalend
is voor de noodzaak van een vergunning wordt verlaagd van 500 naar
0 kg.
•De Stichting van de Arbeid dringt aan op afspraken over minimale voorwaarden
waaraan uitzendbureaus moeten voldoen en waarop zij worden getoetst
vóór de afgifte van een aanwijzingsbeschikking in het kader van de Wet
Wegvervoer Goederen.

Wat staat er verder nog specifiek in het sociaal akkoord op het gebied van Handhaving en naleving? Het volgende:

Wat betreft de naleving dient het volgende aan de orde te komen:
•Betere handhaving van cao-afspraken (inclusief de Waga/Waadi).
•Voorlichtingscampagne van sociale partners samen met het kabinet.
•Een grotere rol voor de Inspectie SZW: meer en scherpere controles zodat de pakkans groter is;
o versterking van de ondersteuning van I-SWZ bij handhaving (avv-)cao,
handhaving waaraan werkgevers ook hun steun hebben toegezegd;
o gezamenlijke nalevingscampagne van overheid en sociale partners door ISZW,
(sectorale) werkgevers en werknemers, regionale en/of sectorale geïntegreerde
teams.
o Het inrichten van een of meer paritaire (intersectoraal) cao-nalevingsbureaus
die in samenwerking met I-SZW naleving cao’s moeten controleren en bevorderen.
Betere informatie uitwisseling tussen I-SZW en cao-partijen is
hierbij nodig.
o Versterking van de wettelijke bevoegdheden voor vakbonden in het kader van
de cao-naleving en ter voorkoming van situaties van illegale arbeid.
o Werklandbeginsel strikter toepassen op belasting- en premieheffing.

Al met al staan er in dit sociaal akkoord  zeer veel aanknopingpunten om nu samen met kabinet/ministerie te kunnen gaan werken aan een eerlijke transport sector. Is het met dit akkoord allemaal klaar nee dat zeker niet maar we zijn zeker een behoorlijke stap verder al was het maar omdat in het sociaal alkkoord staat dat de intensivering van de handhavingsinspaningen absoluut noodzakelijk is. Dit is wat vakbonden al tijden roepen en waar werkgevers zich ook bij hebben aangesloten.

Frans Westerman
Bestuurder CNV Vakmensen

Persbericht Stichting Chauffeurstoekomst.nl

Download Persbericht in PDF

Persbericht Stichting Chauffeurstoekomst.nl  5 maart 2013


PETITIE TEGEN TOETREDING VAN ROEMENIË EN BULGARIJE TOT HET SCHENGENGEBIED.............
ZIN OF ONZIN...............EEN UITLEG.

“Actie in de Transport” maakte een vliegende start op Facebook met oproepen tot harde actie’s, blokkade’s en stakingen, Aanleiding waren  berichten dat een Lets bedrijf chauffeurs van de Filipijnen ging inzetten op de Europese wegen.
Na de nodige aanloop/organisatie problemen door de onverwachte grote toeloop van leden (meer dan 12000) kwam men tot het besef dat blokkades e.d. een stap te ver zou zijn. Waarna nu gekozen is voor een vriendelijker actiemiddel, nl. een petitie tegen het toetreden van Roemenië en Bulgarije.
Actie in de Transport en Tansport in Europa stellen dat toetreding van deze landen tot het Schengen gebied desastreuze gevolgen zal hebben voor de Nederlandse Transportsector.
Daarnaast stelt men dat het gedoe rond de cabotage maar eens afgelopen moet zijn en gewoon verboden moet worden.
Of de stelling van deze petitie de oplossing is voor alle problemen in de transportsector is maar zeer de vraag, daarvoor moeten we eerst kijken wat er werkelijk aan de hand is.

WAT IS EIGENLIJK SCHENGEN?

26 Schengenlanden zijn landen waartussen geen grenscontrole voor personen plaatsvindt. Binnen het Schengengebied wordt u dus niet gecontroleerd aan de grens.
Dit is vastgelegd in de Schengen-Grenscode en de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO), die voortvloeien uit het Akkoord van Schengen, ook wel het Schengenverdrag genoemd. De Schengenlanden hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid, het asielbeleid en de samenwerking tussen politie en justitie. Het Schengenverdrag is onderdeel van regelgeving van de EU.

De petitie richt zich tegen het toetreden van Roemenië en Bulgarije en de te verwachten toevloed van Roemenen en Bulgaren richting onze arbeids- en ook transportmarkt.
Onbenoemd blijft dat er zich tussen die 26 landen een groot aantal MOE (Midden-  en Oost-Europese) landen bevinden waarvan de onderdanen zich allang vrij kunnen bewegen in het Schengen gebied waardoor een groot aantal van de huidige problemen op onze arbeidsmarkt zijn onstaan.

Nog meer verbazend is dat het onderwerp waar deze petitie uit is onstaan helemaal niet meer genoemd word namelijk hoe het mogelijk is dat in het Schengenland Letland,  Filipijnse chauffeurs worden toegelaten tot de arbeidsmarkt in het Schengengebied, temeer omdat er binnen de Schengenlanden een meldingsplicht bestaat voor toelating van burgers uit landen van buiten de EU, waaronder dus ook de Filipijnen. Juist hierover zou de Nederlandse Regering vragen over moeten stellen in Brussel!

De petitie beoogd een signaal af te geven aan de Nederlandse politiek om zich aan te sluiten bij het Duitse standpunt om een veto uit te spreken over de toetreding van Roemenië en Bulgarije.
De regering heeft echter allang dit standpunt ingenomen na de bevindingen van de Commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie(de LURA hoorzittingen waar Chauffeurstoekomst ook aanwezig was op uitnodiging van SP) bij schrijven van Minister Kamp aan de Tweede Kamer op 18 november 2011.
Dat de Nederlandse Regering nog steeds op dat standpunt staat bleek vorige week donderdag 1 maart toen Premier Rutte dit standpunt nogmaals meedeelde aan Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement.

VERBOD OP CABOTAGE

Passant word er door de initiatiefnemers van de petitie gesteld dat er een verbod op cabotage moet komen, mooi streven maar los van de werkelijkheid, sterker nog, een verbod in Nederland zal ons buiten de Europese transportmarkt plaatsen en de sector minimaliseren en dat lijkt ons niet de bedoeling van deze petitie.
De EU Commissaris voor Transport, Slim Kallas, is voornemens in lijn met het verder ontwikkelen van één interne markt de cabotageregels geheel af te schaffen.
De Nederlandse Regering heeft na intensieve druk en lobby van zowel werkgevers als werknemers ingezien dat dit werkelijk desastreuze gevolgen zal hebben voor de Nederlandse Transportsector.
Minister Schulz neemt dan nu ook het standpunt in dat het verder vrijgeven van cabotage pas mogelijk is als er sprake is van gelijke sociale condities in het wegtransport in Europa en zal dit ook naar voren brengen in Brussel.
De ETF, (European Transportworkers Federation) de overkoepelende Europese vakbond en de TLN menen dat dit nog niet ver genoeg gaat en er duidelijke regelgeving moet komen en wat nog belangrijker is, een scherpe handhaving, iets waar nu totaal geen sprake van is.
Chauffeurstoekomst heeft in haar ” NOTA DOELSTELLINGEN VOOR DE TOEKOMST VAN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER” al een aantal voorstellen gedaan op dit gebied.
Deze Nota is te vinden en te downloaden op www.chauffeurstoekomst.nl

De Europese Commissie heeft de afgelopen tijd in een aantal overlegronde’s het merendeel van de voorgaande voorstellen van tafel  geveegd en lijkt vastbesloten te zijn in het verder liberaliseren van het Europese Transport wat echt rampzalige gevolgen zal hebben voor het West Europese wegtransport.
Het is dus ook daarom dat de ETF heeft opgeroepen tot een Europese Actiedag tegen deze onzalige plannen en het dus ook enorm van belang is dat er massaal aan deze oproep gehoor wordt gegeven.
Alleen door massale druk uit te oefenen op de Europese Commissie, laten we merken dat we ons niet naar de slachtbank laten voeren.

Ook de petititie van Actie in de transport zou hier een uitstekend drukmiddel zijn ware het niet dat de doelstelling totaal is achterhaald door de actuele stand van zaken en de ondertekenaars niet of slecht zijn voorgelicht over de werkelijke stand van zaken.
Het zou dan ook wijsheid zijn van de initiatiefnemers om met behoud van hun eigen indentiteit en actiepunten zich aan te sluiten bij de zeer brede beweging die nu op gang wordt gebracht om de politiek in Europa duidelijk te maken dat het punt, TOT HIER EN NIET VERDER, bereikt is.
Tot slot willen wij opmerken dat de dreiging van stakingen en hardere actie’s door het aanhaken bij de ETF actie zeker NIET van de baan zijn.
De ETF heeft in het verleden oa. bij spoor- en scheepvaart laten zien dat als publieksvriendelijke actie’s geen resultaat hebben ook wel degelijk het initiatief neemt tot hardere actie.

STICHTING CHAUFFEURSTOEKOMST.NL

©Document stichtingchauffeurstoekomst.nl 05-03-2013

14 mei: Actie voor een eerlijk(er) transport in Europa

[image:image-1]    Lees hier het concept draaiboek

FNV en CNV hebben in het afgelopen jaar grote successen geboekt in de strijd voor gelijk werk, gelijk loon, tegen verdringing van Nederlandse en uitbuiting van buitenlandse chauffeurs. We hebben afgedwongen dat de spelregels voor een eerlijker transportmarkt strenger worden, zodat misstanden kunnen worden aangepakt.
In Nederland hebben we inmiddels iedereen die ertoe doet in transportland, aan onze kant gekregen. Werkgeversorganisatie TLN en de ministers van Verkeer en van Sociale Zaken zijn het met ons eens dat het zo niet langer kan en dat misstanden moeten worden aangepakt.

Apart hoofdstuk in sociaal akkoord
En dan is het ons gelukt om, als enige bedrijfstak, een apart hoofdstuk in het sociaal akkoord van kabinet, werkgevers en bonden van 11 april jl. te krijgen. Behalve allerlei afspraken om de positie van werknemers te versterken staat hierin te lezen dat de controle op en handhaving van sociale regels in het transport steviger moet worden aangepakt.
Een fantastisch resultaat. Zonder steun van transportwerkers was dit niet gelukt. Maar we zijn er nog niet.

De Europese Commissie
Nederland is om. Dat geldt helaas nog niet voor eurocommissaris Siim Kallas. De heer Kallas is nog steeds vóór een versoepeling van de cabotageregels. Dat hij hiermee de toekomst van - alleen al in Nederland - tienduizenden transportwerkers en duizenden bedrijven op het spel zet, vindt hij niet belangrijk. Dit moeten we tegenhouden!

Actie op 14 mei
Op 14 mei gaan de Europese vakbonden, verenigd in de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF), samen actievoeren tegen de cabotageplannen van meneer Kallas. Bonden uit onder meer België, Duitsland en de Scandinavische landen, ze doen allemaal mee om Kallas tegen te houden.
Wij hebben jullie steun nodig. Of beter gezegd: jullie hebben steun van elkaar nodig: jullie kunnen Kallas nu nog tegenhouden. Met jullie steun gaat dat lukken.

Wat is cabotage?
De huidige cabotageregels schrijven voor dat een in het buitenland gevestigde transporteur niet meer dan 3 binnenlandse ritten in een week in een ander land mag maken. Als dit wordt vrijgegeven, dan is dat rampzalig voor de het Nederlandse binnenlandse vervoer. En bijna negen op de tien chauffeurs is werkzaam in het binnenlandse vervoer.

14 mei: Wat gaan we doen?
Op dit moment worden de acties voorbereid. We willen Kallas en zijn vrienden verrassen. Daarom gaan we nu nog niet vertellen wat we gaan doen. Eén ding is zeker: het wordt een actie die Kallas zich lang zal heugen.

Noteer 14 mei in elk geval in je agenda.

Hoe kun je meedoen?
Je hoeft je alleen maar aan te melden via 1 van de onderstaande adressen.kijk ook op Facebook: 14mei-Stop Kallas. We houden je dan op de hoogte van de verdere plannen en voorbereidingen. Op die manier weet je hoe en wanneer je kunt meedoen aan de actie.
Ook als je er op 14 mei zelf niet bij kunt zijn, kun je vanaf waar dan ook je bijdrage leveren.

Voor een eerlijke(r) transporttoekomst
Pas als de Europese Commissie haar onzalige plannen laat varen, komt er een eerlijke(r) Europese transportmarkt in zicht. Ook daarna zal nog veel werk moeten worden verzet om misstanden uit de weg te ruimen, controles op cao-ontduiking te verbeteren en uitbuiting aan te pakken. Dat lukt alleen als de spelregels duidelijk zijn en niet verslappen. Daarvoor is jullie steun nodig.
Doe daarom mee aan de acties op 14 mei.
Met vriendelijke groet,

Edwin Atema & Huub van den Dungen           
transport@bg.fnv.nl         
FNV Bondgenoten

Frans Westerman en Birgitte Staal                   transport@cnvvakmensen.nl
CNV Vakmensen

www chauffeurstoekomst.nl                            contact@chauffeurstoekomst.nl  Terug naar de inhoud